Privacy Statement

Privacy Statement NLtruckkartel

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door NLtruckkartel B.V. (KvK 69629129), hierna aan te duiden als NLtruckkartel. NLtruckkartel is een claiminitiatief van Transport en Logistiek Nederland (“TLN”), TVM en Hausfeld & Co (“Hausfeld”).

Verwerking van persoonsgegevens door NLtruckkartel en partners
Voor NLtruckkartel en haar partners is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. NLtruckkartel en de partners respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. De partners worden verderop in dit statement beschreven.

Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden door NLtruckkartel en partners verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 3. het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 4. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 5. om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van NLtruckkartel en partners;
 6. de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 7. voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden;
 8. voor het verbeteren van de websites en dienstverlening van NLtruckkartel en partners;
 9. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 10. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Rechtsgrond voor de verwerking
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • de door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a AVG);
 • het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b AVG);
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c AVG);
 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van NLtruckkartel en partners of van een derde (artikel 6 lid 1sub f AVG).

Voor de hiervoor als 5, 7 en 8 genummerde doeleinden beroepen NLtruckkartel en haar partners zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van NLtruckkartel en partners ligt in die gevallen gelegen  in het belang van de normale bedrijfsvoering en marketingbelangen. Het moet voor NLtruckkartel en partners mogelijk zijn met de betrokkenen contact op te nemen ten behoeve van informatieverschaffing. Ook moet het voor NLtruckkartel en partners mogelijk zijn gegevens van betrokkenen te verwerken indien betrokkenen vragen dan wel opmerkingen hebben. Verder moeten NLtruckkartel en partners die verwerkingen van persoonsgegevens kunnen verrichten die noodzakelijk zijn voor hun normale bedrijfsvoering.

U kunt zich tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u verderop in het statement.

Verplichte verstrekking
Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat NLtruckkartel en partners niet meer persoonsgegevens zullen verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden
Uw gegevens worden door NLtruckkartel en partners verstrekt aan de volgende partners:

 1. wanneer u zich via de website www.nltruckkartel.nl aanmeldt voor het claiminitiatief:
 • TLN: is een van de initiatiefnemers van NLtruckkartel;
 • TVM: is een van de initiatiefnemers van NLtruckkartel;
 • Hausfeld: is een van de initiatiefnemers van NLtruckkartel;
 • JUST: verwerkt gegevens ten behoeve van NLtruckkartel en partners.
 1. Wanneer u rechtstreeks of via NLtruckkartel advies wilt inwinnen:
 • Experts: zijn zelfstandigen die advies bieden met betrekking tot het indienen van claims.

Voor alle genoemde derden geldt dat zij de persoonsgegevens louter conform dit privacystatement zullen verwerken. Voor overige verwerkingen zullen zij voorafgaand toestemming vragen.

Verder geldt dat uw gegevens in het kader van de indiening en afhandeling van de claim kunnen worden gedeeld met derde partijen, zoals deurwaarders, gerechtelijke instanties en eventueel door de gerechtelijke instanties aangewezen derden.

Doorgifte aan het buitenland
Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de EU.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling
NLtruckkartel en partners maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Indien u een overeenkomst hebt gesloten met NLtruckkartel, worden uw gegevens na het beëindigen van de overeenkomst verwijderd, tenzij NLtruckkartel en partners op grond van hun administratieplicht de gegevens dient te bewaren.

Beveiliging van persoonsgegevens
NLtruckkartel en partners zullen passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Uw rechten
Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje.

 1. Inzagerecht: u heeft het recht de door NLtruckkartel en partners verwerkte persoonsgegevens in te zien.
 2. Correctie- en verwijderingsrecht: u heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.
 3. Recht van bezwaar: het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) uw toestemming, (2) het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.
 4. Recht op beperking: u heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat NLtruckkartel en partners de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriezen”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst, (3) indien NLtruckkartel en partners de gegevens niet langer nodig hebben terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.
 5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u heeft het recht om de door u aan NLtruckkartel en partners verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen).

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Termijnen
Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Toezichthouder
Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen
Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van NLtruckkartel.

NLtruckkartel en partners kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

NLtruckkartel B.V.
Boris Pasternaklaan 22
2719 DA Zoetermeer
T: 0800-8782552
E: info@nltruckkartel.nl

Transport en Logistiek Nederland
De heer J.B. van Velzen
Boris Pasternaklaan 22-30
2719 DA Zoetermeer
T: 088 – 456 71 11
E: info@tln.nl

Hausfeld LLP
De heer Laurent Geelhand
480 Avenue Louise
18th floor – IT Tower
1050 Brussels
België
T: +32 2 201 57 13
E: lgeelhand@hausfeld.com

TVM Verzekeringen
Data Protection Officer
Van Limburg Stirumstraat 250
7901 AW Hoogeveen
T: +31 (0)528 29 29 99
E: privacy@tvm.nl